Organizacje europejskie

Cedefop to jedna ze zdecentralizowanych agencji UE założona w 1975 roku, a od 1995 roku mająca siedzibę w Grecji. Współpracuje z Komisją Europejską i państwami członkowskimi w celu opracowania systemów walidacji. Cedefop nadzoruje rozwój europejskich systemów walidacji dla uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Do jego zadań należy:

– aktualizowanie i prowadzenie europejskiego wykazu walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego;

– upowszechnianie i opracowywanie europejskich wytycznych dotyczących walidacji;

-pilotowanie wizualizacji danych i tworzenie europejskiej bazy danych na temat walidacji, która łączy wytyczne europejskie z wykazem europejskim.

 

Narodowe organizacje walidacyjne:

Naric UK

UK NARIC jest Narodową Agencją odpowiedzialną za udzielanie informacji, porad i opinii na temat umiejętności i kwalifikacji akademickich i zawodowych z całego świata. Jako Narodowa Agencja, zarządzana w imieniu rządu Wielkiej Brytanii, w ramach kontraktu z Departamentem Edukacji (DfE), stanowi jedyne oficjalne źródło informacji na temat międzynarodowych systemów edukacji i szkoleń oraz szeroko pojętych międzynarodowych kwalifikacji i umiejętności zdobytych poza Wielką Brytanią.

website: https://www.naric.org.uk/naric/

 

INDIRE (Włochy) – Narodowy Instytut Dokumentacji, Innowacji i Badań Edukacyjnych (ang.  the National Institute for Documentation, Innovation and Educational Research)jest najstarszą organizacją badawczą włoskiego Ministerstwa Edukacji.

INDIRE stanowi punkt odniesienia dla badań edukacyjnych we Włoszech. Jego głównym zadaniem jest opracowywanie nowych modeli nauczania, testowanie nowej technologii wykorzystywanej podczas szkoleń oraz promowanie innowacji na nowo definiujących związek między przestrzenią i czasem uczenia się i nauczania. Instytut posiada bogate doświadczenie w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, personelu administracyjnego, technicznego i pomocniczego, a także dyrektorów i dyrektorek szkół i był wiodącym graczem w najważniejszych doświadczeniach e-learningowych w Europie.

Wspólnie z INVALSI (Narodowy Instytut Ewaluacji Systemu Edukacji i Szkoleń) ang. National Institute for the Evaluation of the Education and Training system) oraz inspektoratem włoskiego Ministerstwa Edukacji INDIRE jest częścią Krajowego Systemu Ewaluacji Edukacji i Szkoleń. W tej dziedzinie Instytut rozwija działania wspierające procesy doskonalenia edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania i osiągnięć uczniów.

website: http://www.indire.it/en/

Generalny Sekretariat ds.. Uczenia się przez całe życie (Grecja)

Generalny Sekretariat  ds. Uczenia się przez całe życie w Ministerstwie Edukacji i Spraw Religijnych jest krajową organizacją wykonawczą uczenia się przez całe życie. Zgodnie z Ustawą nr 3879/2010 GGDB jego zadaniem jest przygotowanie odpowiedniego programu krajowego i nadzór nad jego wdrażaniem.
website: http://www.gsae.edu.gr/el/gen-grammateia

NAWA (Polska)

NAWA to nowa instytucja utworzona 1 października 2017 roku w celu koordynowania krajowych działań stymulujących proces internacjonalizacji polskich instytucji akademickich i badawczych. Misją NAWA jest wspieranie rozwoju Polski w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego.

website: https://nawa.gov.pl/en/nawa

ENIC-NARIC Czechy

Czeski NARIC jest integralną częścią międzynarodowego centrum ENIC-NARIC. Jego główne działania obejmują współpracę z krajowymi ośrodkami informacji z innych państw, zbieranie informacji o uznawaniu i mobilności akademickiej, konsultacje eksperckie, udzielanie informacji o czeskim systemie szkolnictwa wyższego oraz wspieranie i egzekwowanie konwencji lizbońskiej.