Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Το Cedefop είναι ένας από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ, που ιδρύθηκε το 1975 και εδρεύει στην Ελλάδα από το 1995. Ο οργανισμός συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη συστημάτων πιστοποίησης. Το Cedefop επιβλέπει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών συστημάτων πιστοποίησης για την ανεπίσημη και άτυπη μάθηση. Είναι υπεύθυνο για:

– επικαιροποίηση και φιλοξενία του ευρωπαϊκού καταλόγου για την πιστοποίηση της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης ·

– διάδοση και περαιτέρω ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για την πιστοποίηση·

– πιλοτική απεικόνιση δεδομένων και δημιουργία μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για την πιστοποίηση, η οποία συνδέει τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές με την ευρωπαϊκή απογραφή.

 

Εθνικοί Οργανισμοί Πιστοποίησης

Naric UK

Το UK NARIC είναι ο Εθνικός Οργανισμός που είναι αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών, συμβουλών και απόψεων σχετικά με ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες από όλο τον κόσμο. Ως Εθνική Μονάδα, η οποία διαχειρίζεται εξ ονόματος της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, με σύμβαση με το Υπουργείο Παιδείας (DfE), παρέχει τη μοναδική επίσημη πηγή πληροφόρησης για τα διεθνή συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα ευρύτατα διεθνή προσόντα και δεξιότητες που αποκτώνται εκτός του ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

website: https://www.naric.org.uk/naric/

 

INDIRE – το Εθνικό Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Καινοτομίας και Εκπαιδευτικής Έρευνας, είναι ο παλαιότερος ερευνητικός οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας της Ιταλίας (Ιταλία)

Το INDIRE είναι το σημείο αναφοράς για την εκπαιδευτική έρευνα στην Ιταλία. Αναπτύσσει νέα διδακτικά μοντέλα, δοκιμάζει νέα τεχνολογία για μαθήματα κατάρτισης και ενθαρρύνει την καινοτομία, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση μεταξύ διαστήματος και χρόνου μάθησης και διδασκαλίας. Το Ινστιτούτο διαθέτει εδραιωμένη εμπειρία στην ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση εκπαιδευτικών, διοικητικών, τεχνικών και βοηθητικών υπαλλήλων καθώς και διευθυντών και έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις σημαντικότερες εμπειρίες ηλεκτρονικής μάθησης στην Ευρώπη.

Μαζί με το INVALSI (Εθνικό Ινστιτούτο Αξιολόγησης του Συστήματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) και την επιθεώρηση του Ιταλικού Υπουργείου Παιδείας, το INDIRE αποτελεί μέρος του Εθνικού Συστήματος Αξιολόγησης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. . Στον τομέα αυτό, το Ινστιτούτο αναπτύσσει δράσεις για τη στήριξη διαδικασιών βελτίωσης της εκπαίδευσης για την αύξηση της ποιότητας της διδασκαλίας και των επιτευγμάτων των μαθητών.
Το INDIRE παρατηρεί και τεκμηριώνει την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία μέσω ποσοτικής και ποιοτικής παρακολούθησης, τραπεζών δεδομένων και εκθέσεων έρευνας.

website: http://www.indire.it/en/

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Ελλάδα)

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ο Εκτελεστικός Οργανισμός Δια Βίου Μάθησης στη χώρα. Σύμφωνα με το νόμο 3879/2010 της GGDB για την προετοιμασία του σχετικού εθνικού προγράμματος και την εποπτεία της εφαρμογής του.

website: http://www.gsae.edu.gr/el/gen-grammateia

NAWA (Πολωνία)

Το NAWA είναι ένα νέο ίδρυμα που ιδρύθηκε την 1η Οκτωβρίου 2017. Το σύστημα αυτό έχει συσταθεί για το συντονισμό των κρατικών δραστηριοτήτων που οδηγούν στη διεθνοποίηση των πολωνικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Η αποστολή της NAWA είναι να προωθήσει την ανάπτυξη της Πολωνίας στον τομέα της επιστήμης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

website: https://nawa.gov.pl/en/nawa

ENIC-NARIC Τσεχική Δημοκρατία

Το Τσεχικό NARIC αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του διεθνούς κέντρου ENIC-NARIC. Οι κύριες δραστηριότητές του περιλαμβάνουν τη συνεργασία με τα εθνικά κέντρα πληροφοριών άλλων χωρών, τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την ακαδημαϊκή αναγνώριση και την κινητικότητα, τη διαβούλευση εμπειρογνωμόνων, την παροχή πληροφοριών σχετικά με το Τσεχικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την υποστήριξη και εκτέλεση της σύμβασης της Λισαβόνας.