O projekcie

VINA, czyli Validating Informal and Non-formal acquired skills (Walidacja umiejętności nabytych w drodze edukacji nieformalnej i pozaformalnej) jest projektem europejskim dotyczącym walidacji umiejętności w sektorze edukacji osób dorosłych.

Liderem konsorcjum projektowego jest organizacja EURO - Włoskie Centrum Badań. Pozostałe organizacje partnerskie są z Wielkiej Brytanii (European Learning Network Ltd), Czech (Evropská rozvojová agentura s.r.o.), Grecji (e-Compass) i Polski (Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej).

Obywatele/ki posiadający/e umiejętności i wiedzę mają dla Europy duże znaczenie, a ich kształcenie nie ogranicza się jedynie do edukacji formalnej, lecz rozszerza również o edukację pozaformalną i nieformalną. Obywatele/ki europejscy/kie muszą być w stanie wykazać się umiejętnościami i wiedzą zdobytą w ramach edukacji nieformalnej i pozaformalnej, jak również wykorzystywać je w swojej karierze zawodowej oraz w rozwoju zawodowym i osobistym.

Naczelną europejską zasadą walidacji uczenia się nieformalnego i pozaformalnego jest skupienie procesu wokół jednostki. Nadal stanowi on dobrowolny wybór każdej osoby, a wyniki procesu walidacji pozostają własnością osoby poddającej się walidacji.

Osoba dorosła chcąca potwierdzić kompetencje nabyte w trakcie uczenia się pozaformalnego i / lub nieformalnego, staje w obliczu wyzwania, jakim jest brak dostępu do odpowiednich narzędzi. Narzędzia te zostały opracowane, jednak nadal pozostają trudno dostępne, a niejednokrotnie nawet odnalezione, nie gwarantują skutecznej walidacji.

Projekt VINA wdrażany w celu rozwiązania tego problemu skierowany jest do następujących grup:

Grupy docelowe VINY

  • Instytucje walidacyjne (prywatne i publiczne)
  • Osoby dorosłe, planujące walidację
  • Instytucje planujące walidację
  • Osoby wspierające edukację pozaformalną/nieformalną

Walidacja umiejętności

Validation is about making visible the knowledge and capabilities of an individual. Usually this knowledge is gained outside formal education and training and often it is overlooked and ignored. Validation is also about attributing value to the learning of individuals, irrespective of the context in which this learning took place. Going through validation helps a learner to “exchange” the outcomes of non-formal and informal learning for future learning or employment opportunities. The process must generate trust, notably by demonstrating that requirements of reliability, validity and quality assurance have been met.

Cele projektu

Głównym celem projektu VINA jest zapewnienie osobom fizycznym i instytucjom łatwego dostępu do otwartej bazy narzędzi walidacji, informacji i projektów ukierunkowanych na uczenie się nieformalne i pozaformalne. Międzynarodowe  partnerstwo służy wymianie dobrych praktyk, a także, dostarczając prostych narzędzi, wspiera Europejczyków i Europejki w uwidacznianiu i potwierdzaniu posiadanych umiejętności. Umożliwiając łatwą ocenę wiedzy i kompetencji nabytych w drodze uczenia się nieformalnego i pozaformalnego,  poprawę konkurencyjności osób dorosłych, promowanie włączającego społeczeństwa i wspieranie mobilności społecznej projekt realizuje cele strategii „Europa 2020”.

Baza danych VINA

Baza danych Vina to zbiór informacji, projektów i ich wyników, europejskich i międzynarodowych  organizacji oraz narzędzi związanych z walidacją efektów edukacji nieformalnej i pozaformalnej. (link)

Analizator ROTA

Analizator Tendencji Rozpoznawania Możliwości (ang. a Recognition Opportunities Tendency Analyser) – R.O.T.A. dzięki specjalnie opracowanemu dla każdego narzędzia algorytmowi umożliwia ich ocenę na podstawie liczby wizyt z uwzględnieniem ogólnej liczby wyszukiwań w bazie danych. Wykorzystując również dodatkowe mechanizmy statystyczne, sugeruje najbardziej rekomendowane narzędzia, analizuje wybory użytkowników i użytkowniczek, a także pomaga firmom zebrać informacje na temat osób zainteresowanych edukacją nieformalną i pozaformalną (np. związanych z kształceniem mobilnym) (link)