Σχετικά με το Πρόγραμμα VINA

Το VINA σημαίνει "πιστοποίηση άτυπων και μη τυπικών δεξιοτήτων" και είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πιστοποίηση δεξιοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Η κοινοπραξία του έργου συντονίζεται απο τον EURO, ένα Ιταλικό Ερευνητικό Κέντρο, και πλαισιώνεται από εταίρους που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο (European Learning Network Ltd), τη Τσεχία (Evropská rozvojová agentura s.r.o.), την Ελλάδα (e-Compass) και τη Πολωνία (Fundacja Instytut Rownowagi Spoleczno Ekonomicznej).

Η σημασία που έχει για την Ευρώπη η ύπαρξη πολιτών που κατέχουν ταυτόχρονα δεξιότητες και εμπειρία δεν ξεκινά και τελειώνει με την τυπική εκπαίδευση. Επεκτείνεται επίσης στην άτυπη και μη τυπική μάθηση. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τις δεξιότητές τους και τις γνώσεις που αποκτώνται από την άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση και να τις χρησιμοποιούν στην καριέρα τους και για περαιτέρω επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Η πρώτη ευρωπαϊκή αρχή για την επικύρωση της άτυπης και της μη-τυπικής μάθησης έθεσε το άτομο στο επίκεντρο της διαδικασίας. Η διαδικασία εξαγωγής του πλήρους φάσματος δεξιοτήτων και γνώσεων του ατόμου πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να παραμένει εθελοντική. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της πιστοποίησης παραμένουν στην ιδιοκτησία του ατόμου.

Ένας ενήλικας που επιθυμεί να πιστοποιήσει τις δεξιότητες του που αποκτήθηκαν μέσω της άτυπης ή / και άτυπης μάθησης αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με την έλλειψη πρόσβασης σε κατάλληλα εργαλεία. Ωστόσο, αυτά τα εργαλεία υπάρχουν, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τα εντοπιστούν και χρησιμοποιηθούν. Επίσης, ορισμένα από τα εργαλεία που εντοπίζονται από το άτομο δεν εγγυώνται την αναγνώριση των αποτελεσμάτων.

Το έργο VINA για να προσεγγίσει αυτό το πρόβλημα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες:

Το έργο VINA και οι Ομάδες Στόχου

  • Ινστιτούτα Πιστοποίησης (Δημόσια ή Ιδιωτικά)
  • Ενήλικοι που σχεδιάζουν την πιστοποίησή τους
  • Ινστιτούτα που σχεδιάζουν για πιστοποίηση
  • Εκπαιδευτές/καθηγητές που υποστηρίζουν άτυπη/μη-τυπική μάθηση

Πιστοποίηση Δεξιοτήτων

Η πιστοποίηση αφορά την προβολή των γνώσεων και των δυνατοτήτων ενός ατόμου. Συνήθως αυτή η γνώση αποκτάται εκτός της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και συχνά παραβλέπεται και αγνοείται. Η πιστοπίηση αφορά επίσης την απόδοση αξίας στη μάθηση ατόμων, ανεξάρτητα από το πλαίσιο εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε αυτή η εκμάθηση. Η διαδικασία επικύρωσης βοηθά τον εκπαιδευόμενο να «ανταλλάξει» τα αποτελέσματα της μη τυπικής και άτυπης μάθησης για μελλοντικές ευκαιρίες μάθησης ή απασχόλησης. Η διαδικασία πρέπει να δημιουργήσει εμπιστοσύνη, ιδίως αποδεικνύοντας ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αξιοπιστίας, εγκυρότητας και διασφάλισης της ποιότητας.

Οι Στόχοι του Έργου

Ο βασικός στόχος του προγράμματος VINA είναι η παροχή εύκολης πρόσβασης σε μια ανοιχτού κώδικα βάση δεδομένων, η οποία περιέχει εργαλεία πιστοποίησης, πληροφορίες και προγράμματα επικεντρωμένα στην άτυπη και μη τυπική μάθηση , τόσο ατομικά όσο και σε επίπεδο οργανισμών. Δια μέσου της κοινοπραξίας μας στοχεύουμε στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και υποστήριξης ατόμων στην Ευρώπη με τη χρήση ενός απλού στη χρήση εργαλείου το οποίο επιτρέπει την επίγνωση και απόδειξη των δεξιοτήτων τις οποίες απέκτησαν οι ενήλικοι μέσω άτυπης και τη μη-τυπικής μάθησης. Με τον τρόπο αυτό ανταποκρινόμαστε στην στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 και καταφέρνουμε να βελτιώνουμε την ανταγωνιστικότητα να προωθούμε την κοινωνική ισότητα και να υποστηρίζουμε την κοινωνική κινητικότητα.

Βάση δεδομένων VINA

Στη βάση δεδομένων μας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και εργαλεία σχετικά με την επικύρωση άτυπης και μη τυπικής μάθησης. Μπορείτε επίσης να βρείτε παλαιά Ευρωπαϊκά έργα που σχετίζονται και να συνδεθείτε με υπηρεσίες και επιπρόσθετα εργαλεία από Ευρωπαϊκούς αλλά και διεθνείς οργανισμούς. (σύνδεσμος)

Διαδικτυακό Eργαλείο Aναγνώρισης Tάσεων και Eυκαιριών

Το εργαλείο αυτό Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιεί προσαρμοσμένους αλγόριθμους που συνδυάζουν στατιστικά δεδομένα από τη βάση δεδομένων και παρέχουν χρήσιμα αποτελέσματα. Χρησιμοποιεί επίσης πρόσθετους στατιστικούς μηχανισμούς που συμβάλλουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα συνιστώμενα εργαλεία, στην ανακάλυψη τάσεων των χρηστών σε όλες τις επιλογές και τις αξιολογήσεις τους και βοηθούν τις εταιρείες να κατανοήσουν μερικά πράγματα σχετικά με τα άτομα που ενδιαφέρονται για άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση (π.χ. περισσότεροι χρησιμοποιούν την μάθηση μέσω κινητών τηλεφώνων) (σύνδεσμος)